آزمون های پایه یازدهم
خانم اسدیخانم توکلیخانم سعيديخانم شمیرانیخانم مافیخانم معصومیخانم مناییخانم نوروزی

آزمون های پایه یازدهم

آزمون های فارسی، نگارش، عربی، معارف، زبان، زیست، زمین شناسی، تاریخ، محیط زیست، کارآفرینی و شیمی

آزمون مشترک دوازدهم (ریاضی و تجربی)
خانم اسدیخانم انصاریخانم خسرويانيخانم شمیرانیخانم نوروزی

آزمون مشترک دوازدهم (ریاضی و تجربی)

آزمون های فارسی، نگارش، عربی، معارف و زبان